Otázky a odpovědi
Vyberte produkt, co vás zajímá

Vyberte si fázi pojištění

K čemu máte dotaz

Otázky a odpovědi
ROZBALIT VŠE
Co dělat v případě kdy mám v zahraničí úraz nebo zdravotní komplikace?
V případě, že to Vás zdravotní stav dovoluje, kontaktovat naši asistenční službu můžete prostřednictvím chatu přístupného z PKpass kartičky v mobilu (pokud jste si ji uložili), nebo na telefonním čísle na asistenční kartičce, kterou jsme Vám posílali v emailu s dokumenty. Asistenční služba Vám pomůže najít vhodné zdravotní zařízení. Pokud se nacházíte na území USA, budeme potřebovat znát celou adresu včetně ZIP CODE oblasti.
 
Co dělat v případě pojistné události USA?
Vždy je nejlepší kontaktovat asistenční linku telefonicky nebo chatem – kontaky budete mít ve Vašem telefonu v asistenční kartičce po zakoupení pojištění a stažení kartičky do telefonu. Asistenční linka Vám podá veškeré důležité informace a bude Vás instruovat, jak postupovat.
 
Postup vypadá následovně:
 • Ve zdravotnickém zařízení předložte kartičku s fakturační adresou PPO Insurance through United Healthcare (odkaz níže). United Healthcare Global je naše partnerská společnost pro řešení pojistných událostí v USA.
 • Vyplňte formulář ROI (odkaz níže) a zašlete nám jej na e-mail info@axa-assistance.cz. Podepsáním formuláře nás zplnomocňujete, abychom ohledně Vašeho ošetření a zdravotního stavu mohli komunikovat se zdravotnickým zařízením.
 • Od lékaře si při ošetření vyžádejte úplnou lékařskou zprávu. Lékařská zpráva musí obsahovat podrobné informace o Vašem zdravotním stavu – anamnézu, diagnózu, plán léčby a medikaci. Discharge Instructions (DC) nebo After Care Instructions (ACI) nejsou lékařskou zprávou. Pokud Vám lékař odmítne lékařskou zprávu vydat, požádejte ho o vyplnění formuláře Medical report (odkaz níže). Je to však nouzové řešení. Formulář nemusí být dostačující pro další řešení pojistné události. Zdravotnické zařízení je povinné Vám lékařskou zprávu vydat.

PPO - Insurance through United Healthcare
FORMULÁŘ ROI
MEDICAL REPORT

Co dělat v případě pojistné události z pojištění odpovědnosti?
Pojištění odpovědnosti je součástí pouze varianty pojištění Komfort a Excelent. Slouží k úhradě škody, kterou jste jako pojištění způsobili třetí osobě a jste povinní ji uhradit. Nárok na pojistné plnění vzniká při škodách na zdraví, životě nebo na majetku (poškození, ztráta, zničení). Pojištění se nevztahuje na škody, které byly způsobeny osobě blízké (např. rodinný příslušník). Dále pojištění nepokrývá škody způsobené provozem anebo řízením motorového či nemotorového vozidla, plavidla nebo letadla. Současně se nevztahuje ani na škody na věcech půjčených, pronajatých či svěřených k užívání za úplatu (např. věci na leasing nebo vypůjčené od známého či kamaráda). Dále nejsou pokryty škody způsobené v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností pojištěného.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Co dělat v případě zpoždění/zrušení letu?
Pojištění cestování letadlem je součástí pouze varianty pojištění Excelent. Slouží k úhradě nákladů, které Vám vzniknou v důsledku zpoždění odletu o více než 6 hodin. Zahrnuje zároveň úhradu nákladů v důsledku zrušení odletu, kdy doba poskytnutí náhradní dopravy přesáhla 6 hodin. Dále máte nárok na proplacení základního občerstvení a hygienických nákladů. Limit pojištění je 500 Kč za hodinu, maximálně však 10 000 Kč. Pojištění se nevztahuje na situace, kdy zpoždění bylo způsobeno stávkou nebo jiným dopravním nebo přepravním omezením probíhajícím nebo oznámeným v době odletu.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Co je Fit to Fly a proč ho potřebuji?
Pokud se Vám v zahraničí stane úraz nebo onemocníte, a následky budou viditelné (např. sádra, dlaha, neštovice apod.), tak při letecké přepravě můžete být vyzváni o předložení dokumentu "Fit to fly". Tento dokument potvrzuje, že jste schopni letu a bývá vystaven ošetřujícím lékařem v zahraničí.
 
Co obsahuje připojištění drink povolen?
Připojištění Drink povolen platí až do 0,8 promile alkoholu v krvi (což přibližně odpovídá čtyřem pivům či panákům) naměřené nejpozději do 2 hodin od vzniku pojistné události. Toto připojištění se vztahuje na léčebné výlohy.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
 
Co obsahuje připojištění práce a studia?
Cestovní pojištění kryje turistické cesty, proto se připojištění práce a studia musí sjednat ke všem studijním a pracovním cestám bez ohledu na typ vykonávané práce či studia (ať už placené nebo neplacené pracovní/studijní stáže). Toto připojištění je možné pořídit pouze k variantám Komfort a Excelent.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
 
Co obsahuje připojištění půjčeného vozidla?
Pojištění Půjčeného auta vás ochrání před platbou spoluúčasti, kterou po vás bude chtít půjčovna proplatit, když vozidlo vrátíte poškozené nebo budete mít nehodu a to až do limitu 30 000 Kč.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
 
Co obsahuje připojištění storna cesty?
Storno lze sjednat do 15 dní před odjezdem. Pokud je storno sjednáno méně než 15 dní před odjezdem, poskytneme pojistné plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu nebo předčasného návratu.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
 
Co zahrnuje připojištění autoasistence a jak funguje?
Autoasistence funguje jak na území ČR, tak i v zahraničí a to tak, že je nutné volat asistenční linku. V případě, že se bude jednat o drobné opravy na místě, hradíme příjezd asistenční služby a jednu hodinu práce (materiál hradí klient), nebo v případě složitějších závad bude asistenční služba hledat nejbližší servis, kde bude provedena diagnostika vozu. Tento odtah je hrazen z připojištění do výše reálných nákladů. Pokud by byl vůz opravitelný do 5 dní, bude opraven (zde si hradíte diagnostiku i opravu). My v tomto případě hradíme buď ubytování posádky vozidla:
 • V zahraničí dvě noci pro 80 €/os/noc, max 2 noci
 • V ČR 2000 Kč/os/noc, max 1 noc
a nebo náhradní dopravu do cíle cesty nebo domů (vlakem, autobusem) do výše reálných nákladů.
Pokud by vůz nebyl opravitelný do 5 dní, budeme ho do limitu 55 000 Kč odtahovat do ČR.
V rámci varianty pojištění Opakovaných výjezdů je připojištění platné pouze prvních 30 dní.
Odkaz na brožuru naleznete na odkazu níže.
 
Jak mi dáte vědět, že je šetření mojí události ukončeno?
Pošleme Vám informace e-mailem na kontaktní e-mail, který jste zadávali při hlášení události.
Jak postupovat v případě odcizení/poškození zavazadel?
Pojištění odcizení/poškození zavazadel je součástí varianty Komfort a Excelent. Slouží k úhradě škody, která Vám vznikla na zavazadlech v důsledku krádeže nebo vloupání. Pojištění zahrnuje zavazadla, která jsou ve Vašem vlastnictví jako pojištěného a která jste si s sebou vzali na cestu nebo během cesty pořídili. Pojištění ale nepokrývá odcizení a poškození zavazadel, která byla svěřena dopravci a dále na situace, kdy Vám bylo odcizeno či poškozeno zavazadlo v důsledku vloupání do stanu nebo přívěsu.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Jak postupovat v případě zpoždění zavazadel?
Pojištění zpoždění zavazadel je součástí pouze varianty pojištění Excelent. Slouží k úhradě nákladů, které Vám vzniknou v důsledku zpoždění zavazadel leteckým přepravcem o více než 6 hodin ovšem nikoliv v situacích, kdy zpoždění bylo způsobeno stávkou nebo jiným dopravním nebo přepravním omezením probíhajícím nebo oznámeným v době odletu. Limit na pojistnou událost je 5 000 Kč. Máte nárok na proplacení základního občerstvení a hygienických potřeb.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
Jak probíhá řešení pojistné události v USA?
Pokud po ošetření nebo návratu zpět do republiky obdržíte tzv. Statements (žádosti o zaplacení ošetření), nijak se tím neznepokojujte.
Tyto žádosti Vám mohou být doručovány i delší dobu po ošetření. V případě pojistných událostí v USA je to běžné.
Doporučujeme Vám tyto Statements nehradit. Doručený Statement vždy přepošlete naši asistenční službě na adresu claims.travel@axa-assistance.cz společně s referenčním číslem případu.
 
 
Jaké jsou varianty cestovního pojištění?
Varianty cestovního pojištění se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a výši pojistného plnění. Nabízíme celkem tři varianty pojištění: Reference, Komfort, Excelent. Přehled krytých rizik a jednotlivých limitů naleznete na odkazu níže.
 
Je cestovní pojištění účinné již v den sjednání?
Cestovní pojištění může být účinné již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání byla provedena samotná platba (zadání neodvolatelného bankovního příkazu). Cestovní pojištění ale můžete sjednat pouze před odjezdem z České republiky. Cestovní pojištění sjednané po překročení státních hranic České republiky bude považováno za neplatné. 
Je možné si pojistit i potápění v zahraničí?
Ano, naše cestovní pojištění pokrývá i potápění v zahraničí. Je zde však důležité, do jaké hloubky se budete potápět. Potápění rozdělujeme do kategorií sportů následovně:
 • potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu (běžný sport – zahrnuto v základní variantě cestovního pojištění);
 • potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu (rizikový sport – možnost připojištění);
 • jeskynní potápění (nepojistitelný sport);
 • potápění pod ledem (nepojistitelný sport);
 • technické potápění (nepojistitelný sport).
Je možné si u vás při cestování pojistit jachting?
Cestovní pojištění zahrnuje i jachting v zahraničí. Záleží však, o jaký typ plavby se jedná. Jachting rozdělujeme do kategorie sportů následovně:
 • jachting - kromě oceánské plavby (rizikový sport - možnost připojištění);
 • jachting - oceánská plavba (nepojistitelný sport).
 
Kde najdu číslo pojistné smlouvy?
Číslo pojistné smlouvy najdete v PKpass, pokud si ho stáhnete do mobilu, na asistenční kartičce nebo na smlouvě o pojištění.
Kde najdu možnost sjednání připojištění storna cesty?

Aktuálně naleznete možnost sjednání připojištění storna cesty na našich stránkách pouze k produktu Dlouhodobého cestovního pojištění (Více cest). U jednorázového cestovního pojištění je prodej připojištění storna cesty momentálně pozastaven.

Pokud je u Dlouhodobého cestovního pojištění připojištění storna cesty sjednáno méně než 15 dní před plánovaným datem odjezdu, poskytneme pojistné plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu nebo předčasného návratu. Pojištění se vztahuje na zrušení cesty, zmeškání odjezdu a předčasný návrat ze závažného důvodu (např. hospitalizace, úraz), který nastane na území ČR. Ochrání vás před platbou stornopoplatků cestovní kanceláři, hotelu, letecké společnosti apod. Při předčasném návratu vám zaplatíme náklady na zpáteční cestu a také kompenzaci nevyužité dovolené.

Kde všude platí územní rozsah Evropa?
Zóna Evropa zahrnuje územní oblast Evropy, a dále také Rusko (vč. asijské části), Izrael, Gruzii, Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Maroko.
Kdy a jakou cestou dostanu doklady k cestovnímu pojištění?
Pojistnou smlouvu a asistenční kartu zasíláme spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami e-mailem nejpozději do jedné hodiny po sjednání.
Kdy si můžu nárokovat pojistné plnění z trvalých následků z úrazového pojištění?
Za pojistnou událost považujeme úraz, který utrpíte během cesty a v jehož důsledku budete mít trvalé následky, nebo v jehož důsledku Vám bude způsobena smrt. Trvalé následky hodnotíme po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
Kryje cestovní pojištění COVID?

Informace ke krytí COVID naleznete na stránce https://www.axa-assistance.cz/covid-19/.

Lze se pojistit i pokud mám chronické onemocnění?
Chronické onemocnění je vrozené nebo v průběhu života získané dlouhodobě pomalu se rozvíjející onemocnění, které bylo diagnostikováno před počátkem pojištění a u kterého  došlo v době 12 měsíců před uzavřením pojistné smlouvy ke změně původního zdravotního stavu, tzn. pojištěný byl následkem tohoto onemocnění hospitalizován nebo akutně léčen, nebo u něj došlo ke změně způsobu léčení či úpravě medikace. V případě, že trpíte chronickým onemocněním, doporučujeme zaslat nám dotaz na platnost připojištění včetně poslední lékařské zprávy na email zakaznickalinka@axa-assistance.cz. Odpověď Vám zašleme nejpozději následující pracovní den.
 
Lze u vás pojistit i lyžování mimo sjezdovky (tzv. freeride)?
Ano, tento sport je řazen mezi rizikové a je možné jej v rámci cestovního pojištění do zahraničí připojistit.
Mohu dostat seznam smluvních zdravotnických zařízení?
Seznam smluvních zdravotnických zařízení před vznikem události nezasíláme.
Musím si na lyžování po vyznačených trasách sjednávat připojištění rizikových sportů?
Lyžování a snowboarding po vyznačených trasách do výšky 3 500 m n. m. (vyjma skoků) řadíme mezi běžné sporty, které jsou v cestovním pojištění automaticky zahrnuty.
Můžu si pojistit domácího mazlíčka?
Pojištění domácích mazlíčků je součástí pouze varianty pojištění Excelent. Obsahuje pojištění veterinární péče 20 000 Kč a pojištění odpovědnosti do limitu odpovědnosti dané varianty pojištění. Domácím mazlíčkem je pes nebo kočka ve věku 3 měsíce až 10 let označený tetováním nebo čipem a musí splňovat požadavky pro vstup do dané země.
 
Nabízíte připojištění rizikových sportů?
Součástí pojištění jsou sporty, vykonávané na rekreační úrovni, jejich přehled je zde https://www.axa-assistance.cz/dokumenty-ke-stazeni/pripojisteni/bezne-sporty/ Přehled rizikových sportů, které je možné připojistit, naleznete zde https://www.axa-assistance.cz/dokumenty-ke-stazeni/pripojisteni/pripojisteni-rizikovych-sportu/ . V tomto seznamu je výčet všech nepojistitelných sportů https://www.axa-assistance.cz/dokumenty-ke-stazeni/pripojisteni/pripojisteni-rizikovych-sportu/ (strana 3.). Připojištění rizikových sportů nekryje profesionální vykonávání sportovní činnosti ať už za úplatu nebo bez honoráře.
 
Pokrývá pojištění i těhotenství?
Cestovní pojištění kryje komplikace v těhotenství do 26. týdne včetně. Komplikace v pozdějším týdnu nebo při rizikovém těhotenství spadají spolu s porodem do výluk z pojištění.
Pokrývá pojištění odpovědnosti i škodu, k níž došlo při práci?
Ne, pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje pouze škodu způsobenou v rámci běžného občanského života.
Potřebuji do zahraničí kartičku pojištěnce?
Kartička Evropského průkazu pojištěnce (EHIC – European health insurance card), v Česku známa jako "průkaz pojištěnce" Vás chrání i při zahraničních cestách v rámci Evropské unie. Některá zdravotnická v zahraničí Vás mohou ošetřit pouze při předložení této kartičky. Je na zdravotnickém zařízení, zda bude při ošetření akceptovat cestovní pojištění či Evropský průkaz pojištence.
 
Vztahuje se cestovní pojištění i na území České republiky?
Ne, cestovní pojištění je platné pouze pro zahraničí. Pro pojištění v rámci České republiky nabízíme produkt Domestic. 
Vztahuje se odpovědnost za způsobenou škodu i na zapůjčené vozidlo?
Ne, vypůjčené věci spadají do výluk z pojištění, stejně jako řízení a provoz motorového vozidla. Můžete si však pro vozidlo půjčené ze zahraniční autopůjčovny sjednat Připojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla.  
Vztahuje se pojištění zavazadel i na leteckou přepravu?
Cestovní pojištění zavazadel nepokrývá škody na zavazadlech v době, kdy jsou svěřena dopravci.
Zahrnuje cestovní pojištění i zásah horské služby a přepravu vrtulníkem?
Pokud je ohroženo zdraví nebo život pojištěného, pokrývá cestovní pojištění i záchranné a vyprošťovací práce a nezbytnou přepravu vrtulníkem k ošetření a to až do limitu léčebných výloh.
Zahrnuje zóna Evropa i celé Rusko? Je možné tento údaj uvést do smlouvy jako potvrzení o pojištění?
Zóna Evropa zahrnuje celé území Ruska (evropskou i asijskou část). Tento údaj do smlouvy bohužel uvést nemůžeme. Na vyžádání vám však rádi připravíme potvrzení o pojištění zvlášť, a to v českém nebo anglickém jazyce.
Zahrnuje zóna Evropa i Velkou Británii?
Ano, zóna Evropa zahrnuje všechny státy, které patří pod územní oblast Evropy a dále také Izrael, Turecko, Tunisko, Gruzii, Kanárské ostrovy, Egypt, Maroko, celé Rusko (včetně asijské části) kromě České republiky.