Otázky a odpovědi
Vyberte produkt, který vás zajímá

Vyberte si fázi pojištění

K čemu máte dotaz

Otázky a odpovědi
ROZBALIT VŠE
Co dělat v případě pojistné události z pojištění odpovědnosti?
Slouží k úhradě škody, kterou jste jako pojištění způsobili třetí osobě a jste povinní ji uhradit. Nárok na pojistné plnění vzniká při škodách na zdraví, životě nebo na majetku (poškození, ztráta, zničení). Pojištění se nevztahuje na škody, které byly způsobeny osobě blízké (např. rodinný příslušník). Dále pojištění nepokrývá škody způsobené provozem anebo řízením motorového či nemotorového vozidla, plavidla nebo letadla. Současně se nevztahuje ani na škody na věcech půjčených, pronajatých či svěřených k užívání za úplatu (např. věci na leasing nebo vypůjčené od známého či kamaráda). Dále nejsou pokryty škody způsobené v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností pojištěného.
Odpovědnost za ušlý zisk a škodu na vypůjčeném sportovním vybavení je součástí pouze varianty Komplex.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
Co obsahuje připojištění drink povolen?
Připojištění Drink povolen je zahrnuto pouze ve variantě Komplex a platí až do 0,8 promile alkoholu v krvi (což přibližně odpovídá čtyřem pivům či panákům) naměřené nejpozději do 2 hodin od vzniku pojistné události. 
 
Co zahrnuje autoasistence?
Pojištění autoasistence je součástí pouze varianty pojištění Komplex a hradí opravu vozidla na místě  (příjezd asistenční služby + 60 minut práce) nebo odtah do nejbližšího servisu do limitu 2 500 Kč.
 
Co zahrnuje cykloasistence?
Pojištění cykloasistence je součástí pouze varianty pojištění Komplex a hradí opravu defektu na místě  (příjezd asistenční služby + 30 minut práce) nebo přepravu nepojízdného kola a pojištěné osoby do limitu 1 500 Kč.
 
Do kdy musím nahlásit událost?
Událost doporučujeme nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Maximální doba pro nahlášení jsou čtyři roky. U nároků z pojištění trvalých následků může být hlášení provedeno po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
 
Došlo k pojistné události, jak jí můžu nahlásit?
Pro posouzení Vašich nároků, je nutné událost telefonicky zaregistrovat. Následně je důležité doložit potřebnou dokumentaci. Na základě těchto informací je možné posoudit, zda je Váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami sjednaného pojištění.
 
Jak mi dáte vědět, že je šetření mojí události ukončeno?
Pošleme Vám informace e-mailem na kontaktní e-mail, který jste zadávali při hlášení události. Pokud byla událost registrována on-line, můžete na webovém portálu Saxana sledovat status škody.
Jak probíhá řešení události?
Událost je nejprve potřeba telefonicky nahlásit. Po nahlášení události dostanete informace o tom, jaké dokumenty je potřeba pro řešení události doložit. Jakmile nám bude dokumentace doručená, dojde k posouzení Vašeho nároku. V případě potřeby Vás bude kontaktovat likvidátor. Po posouzení Vašeho nároku obdržíte vyjádření, které zašleme na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.         
 
Jaké jsou varianty cestovního pojištění?
Varianty cestovního pojištění Domestic se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a výši pojistného plnění. Nabízíme celkem dvě varianty pojištění: Start a Komplex. Přehled krytých rizik a jednotlivých limitů naleznete na odkazu níže.
 
Je cestovní pojištění účinné již v den sjednání?
Varianta cestovního pojištění Domestic může být účinná již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání byla provedena samotná platba (zadání neodvolatelného bankovního příkazu). Cestovní pojištění ale můžete sjednat pouze před odjezdem pojištěného z místa bydliště. 
Kde najdu číslo pojistné smlouvy?
V rámci e-mailu po sjednání pojištění je uvedeno číslo smlouvy v předmětu zprávy, je to desetimístné číslo. Dále zde naleznete číslo smlouvy konkretní pojištěné osoby, které je uvedeno i na asistenční kartičce a je odděleno lomítkem a dalšími třemi číslicemi.
Kde najdu možnost sjednání připojištění storna cesty?

Aktuálně naleznete možnost sjednání připojištění storna cesty na našich stránkách pouze k produktu Dlouhodobého cestovního pojištění (Více cest). U jednorázového cestovního pojištění je prodej připojištění storna cesty momentálně pozastaven.

Pokud je u Dlouhodobého cestovního pojištění připojištění storna cesty sjednáno méně než 15 dní před plánovaným datem odjezdu, poskytneme pojistné plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu nebo předčasného návratu. Pojištění se vztahuje na zrušení cesty, zmeškání odjezdu a předčasný návrat ze závažného důvodu (např. hospitalizace, úraz), který nastane na území ČR. Ochrání vás před platbou stornopoplatků cestovní kanceláři, hotelu, letecké společnosti apod. Při předčasném návratu vám zaplatíme náklady na zpáteční cestu a také kompenzaci nevyužité dovolené.

Kdy a jakou cestou dostanu doklady k cestovnímu pojištění?
Pojistnou smlouvu a asistenční kartičku zasíláme spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami e-mailem nejpozději do jedné hodiny po sjednání.
Lze u vás pojistit i lyžování mimo sjezdovky (tzv. freeride)?
Ano, tento sport je zařazen mezi rizikové sporty, které kryjeme v rámci varianty Komplex. 
Můžu si pojistit domácího mazlíčka?
Pojištění domácích mazlíčků je součástí pouze varianty pojištění Komplex. Obsahuje pojištění veterinární péče 10 000 Kč a pojištění odpovědnosti do limitu 5 000 000 Kč.  Domácím mazlíčkem je pes nebo kočka ve věku 3 měsíce až 10 let označený tetováním nebo čipem.
 
Vztahuje se cestovní pojištění na území České republiky?
Ano, výjma léčebných výloh, které jsou kryté z veřejného zdravotního systému pojištění.