Otázky a odpovědi
Vyberte produkt, který vás zajímá

Vyberte si fázi pojištění

K čemu máte dotaz

Otázky a odpovědi
ROZBALIT VŠE
Byl jsem ošetřený v zahraničí, uhradíte mi to?
Každou škodu je nutné zaregistrovat a likvidátor ji následně posuzuje vůči pojistným podmínkám (VPP). Určitě si ponechte veškerou dokumentaci ze zdravotnického zařízení (potvrzení o úhradě za ošetření, lékařské zprávy). Škodní událost zaregistrujte níže na odkazu, k registraci si připravte číslo pojistné smlouvy.
Co dělat v případě kdy mám v zahraničí úraz nebo zdravotní komplikace?
V případě, že to Váš zdravotní stav dovoluje, kontaktujte asistenční službu. Můžete nás kontatovat na telefonním čísle +420 272 099 911, kterou jsme Vám posílali v e-mailu s dokumenty, nebo využít chat přístupný z digitální kartičky v mobilu (pokud jste si ji uložili). Asistenční služba Vám pomůže najít vhodné zdravotní zařízení. Pokud se nacházíte na území USA, budeme potřebovat znát celou adresu včetně ZIP CODE oblasti. Pokud zdravotní stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, kontaktujte záchranou službu.
Co dělat v případě pojistné události v USA?
Jako první krok nás vždy kontaktujte, abychom Vám mohli pomoci Vaši situaci řešit a předat Vám potřebné informace k postupu. 
 
Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje okamžité ošetření a nebudete mít čas nebo možnost nás kontaktovat předem, spojte se s námi co nejdříve to bude možné. Nahlášení události může provést také kdokoliv z Vašeho okolí, kdo bude znát základní údaje o Vás a Vašem pojištění.

Postup vypadá následovně:
1. Jakmile nám událost nahlásíte, zašleme Vám kartičku s fakturační adresou PPO Insurance through United Healthcare, kterou předložíte ve zdravotnickém zařízení.
2. Kromě kartičky s fakturační adresou Vám následně zajistíme ošetření ve vhodném zdravotnickém zařízení a předáme potřebné instrukce.
3. Je nutné nás kontaktovat ještě před návštěvou zdravotnického zařízení pokud to zdravotní stav dovoluje, nebo co nejdříve po ošetření, či přijetí k hospitalizaci.
4. Od lékaře si při ošetření vyžádejte úplnou lékařskou zprávu. Lékařská zpráva musí obsahovat podrobné informace o Vašem zdravotním stavu – anamnézu, diagnózu, plán léčby a medikaci. Discharge Instructions (DC) nebo After Care Instructions (ACI) nejsou lékařskou zprávou. Zdravotnické zařízení je povinné Vám lékařskou zprávu vydat.
Co dělat v případě pojistné události z pojištění odpovědnosti?
Pokud řešíte škodu vyplývající z pojištění odpovědnosti, kontaktujte asistenční službu bezprostředně po škodní události a postupujte následovně:
  1. Zdokumentujte vznik a rozsah škody – pořiďte fotodokumentaci, popište, co se stalo, a vezměte si kontakty na případné svědky události (jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail)
  2. Nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte. Pokud jste k podpisu nuceni, na dokument anglicky, případně alespoň slovensky napište, že jeho obsahu nerozumíte a nesouhlasíte. Toto prohlášení podepište a přidejte k tomu datum podpisu.
  3. Oznamte nám telefonicky na +420 272 099 911 a postupujte v souladu s pokyny asistenční služby

Je-li situace vzniku škody vyhrocená nebo jakkoliv sporná, přivolejte policii. Policii přivolejte vždy, pokud okolnosti vzniku škody nasvědčují, že byl spáchán trestný čin nebo přestupek.

Pojištění odpovědnosti je součástí pouze varianty pojištění Komfort a Excelent. Slouží k úhradě škody, kterou jste jako pojištění způsobili třetí osobě a jste povinní ji uhradit. Nárok na pojistné plnění vzniká při škodách na zdraví, životě nebo na majetku (poškození, ztráta, zničení). Pojištění se nevztahuje na škody, které byly způsobeny osobě blízké (např. rodinný příslušník). Dále pojištění nepokrývá škody způsobené provozem anebo řízením motorového či nemotorového vozidla, plavidla nebo letadla. Současně se nevztahuje ani na škody na věcech půjčených, pronajatých či svěřených k užívání za úplatu (např. věci na leasing nebo vypůjčené od známého či kamaráda). Dále nejsou pokryty škody způsobené v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností pojištěného.
Co dělat v případě pojistné události z pojištění odpovědnosti?
Slouží k úhradě škody, kterou jste jako pojištění způsobili třetí osobě a jste povinní ji uhradit. Nárok na pojistné plnění vzniká při škodách na zdraví, životě nebo na majetku (poškození, ztráta, zničení). Pojištění se nevztahuje na škody, které byly způsobeny osobě blízké (např. rodinný příslušník). Dále pojištění nepokrývá škody způsobené provozem anebo řízením motorového či nemotorového vozidla, plavidla nebo letadla. Současně se nevztahuje ani na škody na věcech půjčených, pronajatých či svěřených k užívání za úplatu (např. věci na leasing nebo vypůjčené od známého či kamaráda). Dále nejsou pokryty škody způsobené v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností pojištěného.
Odpovědnost za ušlý zisk a škodu na vypůjčeném sportovním vybavení je součástí pouze varianty Komplex.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
Co dělat v případě zpoždění/zrušení letu?
Každou škodu je nutné zaregistrovat a likvidátor ji následně posuzuje vůči pojistným podmínkám (VPP). Určitě si ponechte veškerou dokumentaci od letecké společnosti o zpoždění a původní letenku. Škodní událost zaregistrujte níže na odkazu, k registraci si připravte číslo pojistné smlouvy.

Připojištění cestování letadlem je možné sjednat pouze k variantám pojištění Excelent a Komfort. Slouží k úhradě nákladů, které Vám vzniknou v důsledku zpoždění příletu do cílové destinace nebo zpět ze zahraničí o více než 6 hodin. Zahrnuje také úhradu nákladů v důsledku zrušení odletu, kdy doba poskytnutí náhradní dopravy přesáhla 6 hodin. Pojištění se vztahuje i na navazující lety. Limit pojištění je 500 CZK za každou započatou hodinu, maximálně však 10 000 CZK. Pojištění se nevztahuje na situace, kdy bylo zpoždění či zrušení letu způsobeno stávkou nebo jinými provozními důvody, které byly známy v době 24 hodin před registrací k odletu (check-in). 

Zahrnuje i ztrátu, poškození nebo zničení zavazadel svěřených dopravci – do limitu pojištění zavazadel.
Co je Fit to Fly a proč ho potřebuji?
Pokud se Vám v zahraničí stane úraz nebo onemocníte a následky budou viditelné (např. sádra, dlaha, apod.), tak při letecké přepravě můžete být vyzváni o předložení dokumentu "Fit to fly". Tento dokument potvrzuje, že jste schopni letu a bývá vystaven ošetřujícím lékařem v zahraničí.
Co je pojistnou událostí?
Pojistnou událostí se rozumí nepojízdnost pojištěného vozidla v důsledku poruchy, nehody, vandalismu, živelní události nebo chyba řidiče a dále odcizení pojištěného vozidla.
Co když nemám lékařskou zprávu ze zahraničí?
Každá událost se posuzuje obecně jako celek a k tomu patří i lékařská zpráva. Při posuzování události se však zohledňují všechny okolnosti daného případu. Určitě je nutné doložit veškeré podklady, které máte a na případné chybějící doklady upozornit likvidátora.
Co obsahuje připojištění drink povolen?
Toto připojištění se vztahuje na léčebné výlohy. Připojištění Drink povolen platí až do 0,8 promile alkoholu v krvi (což přibližně odpovídá čtyřem pivům či panákům) naměřené nejpozději do 2 hodin od vzniku pojistné události.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
 
Co obsahuje připojištění drink povolen?
Připojištění Drink povolen je zahrnuto pouze ve variantě Komplex a platí až do 0,8 promile alkoholu v krvi (což přibližně odpovídá čtyřem pivům či panákům) naměřené nejpozději do 2 hodin od vzniku pojistné události. 
 
Co obsahuje připojištění manuální práce?
Cestovní pojištění kryje turistické cesty a pracovní cesty administrativního charakteru, proto se připojištění Manuálních práce musí sjednat ke všem pracovním cestám, kde budete pracovat manuálně. Toto připojištění je možné pořídit pouze k variantám Komfort a Excelent.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
Co obsahuje připojištění půjčeného vozidla?
Pojištění Půjčeného auta vás ochrání před případnou platbou spoluúčasti, kterou po vás bude chtít půjčovna proplatit, když vozidlo vrátíte poškozené nebo budete mít nehodu a to až do limitu 1 200 EUR.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
Co obsahuje připojištění storna cesty?
V rámci toho připojištění za vás uhradíme stornopoplatky do výše 80 %. Spoluúčast je zde tedy 20 %. Připojištění platí na všechy uhrazené služby cestovního ruchu (letenky, jízdenky, ubytování) a kryje rizika zrušení cesty. Připojištění Storno cesty lze sjednat do 15 dní před odjezdem, pokud je připojištění sjednáno v době méně než 15 dní před plánovaným datem zahájení čerpání cestovní služby, lze připojištění storna cesty sjednat nejpozději v den úhrady ceny cestovní služby.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
Co to je IPID?
Jedná se o standardizovaný informační dokument o pojistném produktu, ve kterém lze dohledat zjednodušené základní informace o produktu cestovního pojištění. Můžete zde dohledat informace o tom co je předmětem pojištění, jaké jsou hlavní výluky z pojištění, zda existují omezení v pojistném krytí a nebo třeba jaké máte povinnosti jako pojištěná osoba.
Co všechno zahrnuje Pojištění technické asistence vozidla?
Veškerá pojištěná rizika jou uvedena ve Všeobecných pojistných podmínkách. Pojištění obsahuje rizika zejména v případě nepojízdnosti vozidla, pokračování v cestě, odcizení vozidla, odtahu vozidla, vyslání náhradního řidiče, šrotace, ztráty/zabouchnutí nebo odcizení klíčů, defektu pneumatiky, vybití baterie, zamrznutí motoru, vyčerpání, či záměny paliva, pomoci advokáta/tlumočníka.
Co zahrnuje autoasistence?
Pojištění autoasistence je součástí pouze varianty pojištění Komplex a hradí opravu vozidla na místě  (příjezd asistenční služby + 60 minut práce) nebo odtah do nejbližšího servisu do limitu 2 500 Kč.
 
Co zahrnuje cykloasistence?
Pojištění cykloasistence je součástí pouze varianty pojištění Komplex a hradí opravu defektu na místě  (příjezd asistenční služby + 30 minut práce) nebo přepravu nepojízdného kola a pojištěné osoby do limitu 1 500 Kč.
 
Do kdy musím nahlásit událost?
Událost doporučujeme nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Maximální doba pro nahlášení jsou čtyři roky. U nároků z pojištění trvalých následků může být hlášení provedeno po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
Do kdy musím nahlásit událost?
Událost doporučujeme nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Maximální doba pro nahlášení jsou čtyři roky. U nároků z pojištění trvalých následků může být hlášení provedeno po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
 
Došlo k pojistné události, jak jí můžu nahlásit?
Pro posouzení Vašich nároků, je nutné událost telefonicky zaregistrovat. Následně je důležité doložit potřebnou dokumentaci. Na základě těchto informací je možné posoudit, zda je Váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami sjednaného pojištění.
 
Jak funguje připojištění autoasistence?
Událost nám oznamte telefonicky na +420 272 099 911 a postupujte v souladu s pokyny asistenční služby. Autoasistence funguje jak na území ČR, tak i v zahraničí. V případě, že se bude jednat o drobné opravy na místě, hradíme příjezd asistenční služby a jednu hodinu práce (materiál si hradí klient), nebo v případě složitějších závad bude asistenční služba hledat nejbližší servis, kde bude provedena diagnostika vozu a odtah do tohoto servisu je hrazen z připojištění do výše reálných nákladů. Pokud by byl vůz opravitelný do 5 dní, bude opraven (zde si hradíte diagnostiku i opravu). My v tomto případě hradíme buď ubytování posádky vozidla:
•    V zahraničí dvě noci pro 80 EUR/os/noc, max 2 noci
•    V ČR 2 000 CZK/os./noc, max 1 noc
a nebo náhradní dopravu do cíle cesty nebo domů (vlakem, autobusem) do výše reálných nákladů.
Pokud by vůz nebyl opravitelný do 5 dní, budeme ho do limitu 55 000 CZK odtahovat do ČR.
V rámci varianty pojištění Opakovaných výjezdů je připojištění platné pouze prvních 30 dní.
Brožuru k produktu naleznete na odkazu níže.
Jak lze získat potvrzení o pojištění?
Na vyžádání vám rádi zašleme potvrzení o pojištění, a to v českém a anglickém jazyce.

Pokud potřebujete potvrzení o pojištění zaslat, prosíme, napište nám na e-mail ZakaznickaLinka@axa-assistance.cz a uveďte číslo pojistné smlouvy a zemi, do které cestujete. V případě, že je částka pojistného již spárována v našich systémech, bude Vám potvrzení zasláno následující pracovní den e-mailem. V ostatních případech je potvrzení zasíláno až po zaevidování pojistného v našich systémech.
Jak mám nárokovat storno zájezdu?
Zájezd je nutné vždy nejprve stornovat u cestovní kanceláře nebo poskytovatele služby cestovního ruchu, poté je možné nárokovat plnění za storno zájezdu. Hlášení je možné provést on-line. V rámci hlášení je uveden seznam všech dokumentů, které budeme potřebovat k posouzení Vašeho nároku, určitě ale budeme potřebovat doklad o vyměření storno poplatků, doklad o zrušení služby cestovního ruchu a dokumenty prokazující důvod zrušení cesty.
Jak mám postupovat při škodné události?
Před každou návštěvou lékaře doporučujeme kontaktovat naši asistenční linku. Telefonní kontakt budete mít k dispozici na asistenční kartičce, kterou vám pošleme na e-mail po obdržení platby za pojištění. Naši operátoři se s vámi v případě vzniku škody domluví na dalším postupu.
Jak mi dáte vědět, že je šetření mojí události ukončeno?
Pošleme Vám informace e-mailem na kontaktní e-mail, který jste zadávali při hlášení události. Pokud byla událost registrována on-line, můžete na webovém portálu Saxana sledovat status škody.
Jak mohu udělat změnu na již uzavřené smlouvě?
Žádost o změnu informací v pojistné smlouvě je možné poslat nám e-mailem na zakaznickalinka@axa-assistance.cz. Uveďte číslo pojistné smlouvy a informace, které mají být opraveny a jak.
Jak mohu udělat změnu na již uzavřené smlouvě?
Žádost o změnu informací v pojistné smlouvě je možné poslat nám e-mailem na zakaznickalinka@axa-assistance.cz. Uveďte číslo pojistné smlouvy a informace, které mají být opraveny a jak.
Jak postupovat v případě odcizení/poškození zavazadel?
Každou škodu je nutné zaregistrovat a likvidátor ji následně posuzuje vůči pojistným podmínkám (VPP). Při řešení této události budeme potřebovat dokumenty prokazující pořizovací náklady k věcem, jejichž proplacení budete nárokovat. V případě poškození věcí nám zdokumentujte rozsah poškození. Pokud došlo k odcizení, je nutné mít protokol od policie. Škodní událost zaregistrujte níže na odkazu, k registraci si připravte číslo pojistné smlouvy.

Pojištění odcizení/poškození zavazadel je součástí varianty Komfort a Excelent. Pojištění zahrnuje zavazadla, která jsou ve Vašem vlastnictví jako pojištěného a která jste si s sebou vzali na cestu nebo během cesty pořídili. Pojištění ale nepokrývá odcizení a poškození zavazadel, která byla svěřena dopravci a dále na situace, kdy Vám bylo odcizeno či poškozeno zavazadlo v důsledku vloupání do stanu nebo přívěsu.

Máte-li sjednáno připojištění "Cestování letadlem" jsou zahrnuté i ztráty, poškození nebo zničení zavazadel svěřených dopravci – do limitu pojištění zavazadel.
Jak postupovat v případě zpoždění zavazadel?
Každou škodu je nutné zaregistrovat a likvidátor ji následně posuzuje vůči pojistným podmínkám (VPP). Určitě si ponechte veškerou dokumentaci obdrženou od letiště (PIR - Property Irregularity Report) z přepážky reklamací. Škodní událost zaregistrujte níže na odkazu, k registraci si připravte číslo pojistné smlouvy.

Pojištění zpoždění zavazadel je součástí připojištění "Cestování letadlem". Slouží k úhradě nákladů, které Vám vzniknou v důsledku zpoždění zavazadel leteckým přepravcem o více než 6 hodin ovšem nikoliv v situacích, kdy zpoždění bylo způsobeno stávkou nebo jiným dopravním nebo přepravním omezením probíhajícím nebo oznámeným v době odletu nebo k němu došlo v případě návratu ze zahraničí nehledě na místo příletu. Limit na pojistnou událost je 5 000 CZK.
Jak probíhá řešení pojistné události, která se stala na území USA?
Řešení každé události je vždy velmi individuální. U událostí, které se staly na území USA může dojít k průtahům na straně zdravotnických zařízení při doložení dokumentů nutných k posouzení a uzavření případu. Pokud po ošetření nebo návratu zpět do republiky obdržíte tzv. Statements (žádosti o zaplacení ošetření), nijak se tím neznepokojujte. Tyto žádosti Vám mohou být doručovány i delší dobu po ošetření. V případě škodních událostí v USA je to běžné. Doporučujeme Vám tyto Statements nehradit. Doručený Statement vždy přepošlete naši asistenční službě na adresu claims.travel@axa-assistance.cz společně s referenčním číslem případu.
Jak probíhá řešení události?
Událost je nejprve potřeba nahlásit. Pro nahlášení události je možné využít webový on-line portál Saxana, odkaz naleznete níže. V rámci nahlášení události dostanete informace o tom, jaké dokumenty je potřeba pro řešení události doložit. Jakmile nám bude dokumentace doložena, dojde k posouzení Vašeho nároku likvidátorem. V případě potřeby Vás bude likvidátor kontaktovat. Po posouzení Vašeho nároku obdržíte vyjádření, které zašleme na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.
Jak probíhá řešení události?
Událost je nejprve potřeba telefonicky nahlásit. Po nahlášení události dostanete informace o tom, jaké dokumenty je potřeba pro řešení události doložit. Jakmile nám bude dokumentace doručená, dojde k posouzení Vašeho nároku. V případě potřeby Vás bude kontaktovat likvidátor. Po posouzení Vašeho nároku obdržíte vyjádření, které zašleme na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.         
 
Jaké jsou varianty cestovního pojištění?
Nabízíme celkem tři varianty pojištění: Reference, Komfort, Excelent. Varianty cestovního pojištění se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a výši pojistného plnění. Přehled krytých rizik a jednotlivých limitů naleznete na odkazu níže.
Jaké jsou varianty cestovního pojištění?
Varianty cestovního pojištění Domestic se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a výši pojistného plnění. Nabízíme celkem dvě varianty pojištění: Start a Komplex. Přehled krytých rizik a jednotlivých limitů naleznete na odkazu níže.
 
Jaké jsou varianty pojištění pro cizince?
Toto pojištění nabízíme ve dvou variantách, které se liší rozsahem poskytovaných služeb:
  • Nutná a neodkladné péče - pojištění pokrývá nutné a neodkladné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, hospitalizaci v nemocnici, ambulantně předepsané léky, ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů, přepravu do zdravotnického zařízení, repatriaci pojištěného včetně přepravy tělesných ostatků do mateřské země pojištěného.
  • Komplexní pojištění - pojištění pokrývá ambulantní péči, ústavní a léčebnou péči (včetně diagnostické, preventivní, pohotovostní a dispenzární péče), záchranné služby, dopravy nemocného a poskytnutí ambulantně předepsaných léků, repatriaci pojištěného nebo tělesných ostatků pojištěného. Dále také péči související s těhotenstvím a porodem podle zvolené varianty.
Jaké jsou varianty pojištění?
Nabízíme celkem tři varianty pojištění: Standard, Komfort, Prémuim. Liší se od sebe krytím jednotlivých rizik a mají různé limity.
Jaké vozidlo mohu pojistit?
Pojištěné vozidlo je dvoustopé motorové vozidlo s platnou českou registrační značkou do 3,5 t.
Jaký je nejvyšší limit pojistného plnění?
Celkový limit u obou typů (Komplexní zdravotní pojištění a Nutná a neodkladná péče) zdravotního pojištění pro cizince je stanoven na 60 000 EUR.
Je cestovní pojištění účinné již v den sjednání?
Cestovní pojištění může být účinné již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání bylo pojistné připsáno na náš účet. Pokud zvolíte on-line platbu, je pojistné na náš účet připsáno do jedné hodiny.
Je cestovní pojištění účinné již v den sjednání?
Varianta cestovního pojištění Domestic může být účinná již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání byla provedena samotná platba (zadání neodvolatelného bankovního příkazu). Cestovní pojištění ale můžete sjednat pouze před odjezdem pojištěného z místa bydliště. 
Je možné jednorázové cestovní pojištění prodloužit?
Cestovní pojištění lze prodloužit tím, že si sjednáte další smlouvu, pokud je ale pojistná doba původní smlouvy delší než 180 dnů, je možné sjednat další jednorázové cestovní pojištění nejdříve po uplynutí 30 dní od konce pojistné doby původní smlouvy. Dále je nutné myslet na to, že veškeré škodní údálosti, které vznikly za dobu trvání původní smlouvy, budou v rámci další smlouvy brány jako preexistenční (tzn., další smlouva se na krytí těchto škodních událostí nevztahuje).
Je možné pojištění prodloužit?
Pojištění technické asistence vozidla lze prodloužit tím, že si sjednáte další smlouvu, je nutné myslet na to, že veškeré škodní údálosti, které vznikly za dobu trvání původní smlouvy, budou v rámci další smlouvy brány jako preexistenční (tzn., další smlouva se na krytí těchto škodních událostí nevztahuje).
Je možné pojistit i cizince?
Pojistit lze občany České republiky i cizí státní příslušníky, kteří jsou v době platnosti pojištění účastníky veřejného zdravotního systému v Evropské unii,  nebo si zde platí komerční zdravotní pojištění.
Je možné si pojistit potápění v zahraničí?
Ano, naše cestovní pojištění pokrývá i potápění v zahraničí. Je zde však důležité, do jaké hloubky se budete potápět. Potápění rozdělujeme do kategorií sportů následovně:
•    běžný sport – zahrnuto v základní variantě cestovního pojištění - potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu
•    rizikový sport – možnost připojištění - potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu
•    nepojistitelný sport - jeskynní potápění, potápění pod ledem, technické potápění
Přehled pojištěných, rizikovýcha nepojistitelných sportů je součástí Všeobecných pojistných podmínek.
Je možné si u vás při cestování pojistit jachting?
Cestovní pojištění zahrnuje i jachting. Záleží však, o jaký typ plavby se jedná. Jachting rozdělujeme do kategorie sportů následovně:
•    běžný sport – při pobřežní plavbě do 12 námořních mil (cca 22 km)
•    rizikový sport – na volném moři  od 12 do 200 námořních mil (370 km) od pobřeží
•    nepojistitelný sport – oceánská plavba
Přehled pojištěných, rizikových a nepojistitelných sportů je součástí Všeobecných pojistných podmínek.
Je možné sjednat pojištění, když jsem již započal cestu?
Ano, pojištění může být sjednáno i ze zahraničí. Pojistné musí být na našem účtu připsáno nejpozději v den platnosti pojištění vyplývajícího z návrhu pojistné smlouvy. Pokud zvolíte on-line platbu, je pojistné na náš účet připsáno do jedné hodiny. Dále je ale třeba myslet na to, že veškeré škodní údálosti, které vznikly před sjednáním pojištění, budou brány jako preexistenční (tzn., smlouva sjednaná až po škodní události se na krytí těchto škodních událostí nevztahuje).
Je pojištění platné i v rámci ČR?
Ano, v obou variantách je pojištěná i ČR. 
Je Pojištění technické asistence vozidla účinné již v den sjednání?
Pojištění vzniká od 00:01 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění za předpokladu, že bylo zaplaceno pojistné, tím se rozumí připsání částky na náš účet nejpozději v den platnosti pojištění vyplývajícího z návrhu pojistné smlouvy. Pokud zvolíte on-line platbu, je pojistné na náš účet připsáno do jedné hodiny.
Jedu do České republiky pracovat, vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na pracovní pobyt?
Ano, oba typy zdravotního pojištění (Nutná a neodkladná péče a Komplexní péče) kryjí turistické, studijní i pracovní pobyty na území České republiky.
Kde najdu číslo pojistné smlouvy?
V rámci e-mailu po sjednání pojištění je uvedeno číslo smlouvy v předmětu zprávy, je to desetimístné číslo. Dále zde naleznete číslo smlouvy konkretní pojištěné osoby, které je uvedeno i na asistenční kartičce a je odděleno lomítkem a dalšími třemi číslicemi.
Kde najdu možnost sjednání připojištění storna cesty?

Aktuálně naleznete možnost sjednání připojištění storna cesty na našich stránkách pouze k produktu Dlouhodobého cestovního pojištění (Více cest). U jednorázového cestovního pojištění je prodej připojištění storna cesty momentálně pozastaven.

Pokud je u Dlouhodobého cestovního pojištění připojištění storna cesty sjednáno méně než 15 dní před plánovaným datem odjezdu, poskytneme pojistné plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu nebo předčasného návratu. Pojištění se vztahuje na zrušení cesty, zmeškání odjezdu a předčasný návrat ze závažného důvodu (např. hospitalizace, úraz), který nastane na území ČR. Ochrání vás před platbou stornopoplatků cestovní kanceláři, hotelu, letecké společnosti apod. Při předčasném návratu vám zaplatíme náklady na zpáteční cestu a také kompenzaci nevyužité dovolené.

Kde všude platí územní rozsah Evropa?
Zóna Evropa zahrnuje územní oblast Evropy, a dále Izrael, Gruzii, Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Maroko.
Kdo je pojištěn?
Pojištěné osoby jsou ty, které jsou uvedeny na smlouvě a zadávají se při sjednávání pojištění.
Kdo je pojištěn?
Pojištěné osoby jsou ty, které jsou uvedeny na smlouvě a zadávají se při sjednávání pojištění. Pouze u rodinné varianty pojištění je pojištěným osoba uvedená na pojistné smlouvě a dále její manžel nebo manželka, druh nebo družka nebo partner nebo partnerka ve smyslu zákona o registrovaném partnerství, a nezletilé děti, jejichž zákonným zástupcem je pojištěný, toto pojištění se vztahuje na zde vyjmenované osoby i v případě, cestují-li samostatně.
Kdo všechno je pojištěn v rámci Pojištění technické asistence vozidla?
Pojištěným je oprávněný uživatel pojištěného vozidla, tedy řidič i všichni spolucestující. Pojištěnými osobami nejsou stopaři a osoby přepravované v pojištěném vozidle za úplatu. Pojištění lze sjednat pro občany ČR i cizí státní příslušníky.
Kdy a jakou cestou dostanu doklady k cestovnímu pojištění?
Pojistnou smlouvu a asistenční kartičku zasíláme spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami e-mailem nejpozději do jedné hodiny po sjednání.
Kdy a jakou cestou dostanu doklady k Pojištění technické asistence vozidla?
Doklady posíláme e-mailem po sjednání pojištění.
Kdy si můžu nárokovat pojistné plnění z trvalých následků z úrazového pojištění?
Trvalé následky hodnotíme po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo. Za pojistnou událost považujeme úraz, který utrpíte během cesty v zahraničí, kde proběhne prvotní ošetření a v jehož důsledku budete mít trvalé následky. 
Kryje cestovní pojištění COVID?

Náklady na léčbu tohoto onemocnění jsou kryty v rámci limitu léčebných výloh, covid-19 již považujeme za běžné onemocnění v zemích, kam MZV nevydává žádné varování na cesty spojené právě s tímto onemocněním. Pokud MZV takové vyrování vydalo, pak je onemocnění kryto pouze ve variantě Excelent, a to do dílčího limitu léčebných výloh 25 000 000 CZK. Dále existují dílčí limity pro ubytování a stravu v rámci covid karantény a návrat do ČR. 

Lze se pojistit i pokud mám chronické onemocnění?
Chronická onemocnění jsou pojištěná pouze ve variantě Excelent a to v případě, kdy se jedná o náhlé a akutní onemocnění nebo úraz právě v souvislosti s chronickými onemocněními. Na tyto případy je v rámci léčebných výloh vyčleněn dílčí limit 1 000 000 CZK. Některá chronická onemocnění jsou zařazena mezi nepojistitelné (vyloučené z pojištění), jejich přehled je uveden v pojistných podmínkách.
Lze u vás pojistit i lyžování mimo sjezdovky (tzv. freeride)?
Ano, tento sport je řazen mezi rizikové a je možné jej v rámci cestovního pojištění do zahraničí připojistit. Přehled pojištěných, rizikovýcha nepojistitelných sportů je součástí Všeobecných pojistných podmínek.
Lze u vás pojistit i lyžování mimo sjezdovky (tzv. freeride)?
Ano, tento sport je zařazen mezi rizikové sporty, které kryjeme v rámci varianty Komplex. 
Mohu dostat seznam smluvních zdravotnických zařízení?
Kompletní seznam smluvních zdravotnických zařízení před vznikem události nezasíláme. V rámci zasílaných dokumentů a nebo ve Vaší digitální asistenční kartičce v telefonu (pokud jste si ji stáhli) naleznete zdravotnická zařízení v rámci celé Evropy, která můžete navštívit.
Pokud budete potřebovat navštívit zdarvotnické zažízení, kontaktujte asistenční službu na čísle +420 272 099 911.
Mohu pojištění sjednat, když jsem již v zahraničí?
Ano, pojištění může být sjednáno i ze zahraničí. Cestovní pojištění může být účinné již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání bylo pojistné připsáno na náš účet. Pokud zvolíte on-line platbu, je pojistné na náš účet připsáno do jedné hodiny. Dále je ale třeba myslet na to, že veškeré škodní údálosti, které vznikly před sjednáním pojištění, budou brány jako preexistenční (tzn., smlouva sjednaná až po škodní události se na krytí těchto škodních událostí nevztahuje).
Mohu si pořídit toto pojištění spolu s cestovním pojištěním do zahraničí?
Je možné si uzavřit Pojištění technické asistence vozidla a také Cestovní pojištění. Nelze to ale udělat v rámci jedné smlouvy, produkty je možné pořídit si zvlášť.
Musím si na lyžování po vyznačených trasách sjednávat připojištění rizikových sportů?
Lyžování a snowboarding po vyznačených trasách do výšky 3 500 m n. m. (vyjma skoků) řadíme mezi běžné sporty, které jsou v cestovním pojištění automaticky zahrnuty. Přehled pojištěných, rizikovýcha nepojistitelných sportů je součástí Všeobecných pojistných podmínek.
Můžu se odvolat proti zamítnutí události?
Odvolat se proti rozhodnutí pojišťovny můžete na kontaktním e-mailu claims.travel@axa-assistance.cz nebo nám zašlete dopis na adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika. Nezapomeňte uvést číslo události (začíná na 712 a je desetimístné) nebo číslo pojistné smlouvy. K odvolání také přiložte podrobný popis s čím konkrétně nesouhlasíte a jaké skutečnosti žádáte přezkoumat.
Můžu si pojistit domácího mazlíčka?
Připojištění "Domácí mazlíčci" lze sjednat k variantám Excelent a Komfort. Obsahuje pojištění veterinární péče do výše 30 000 CZK a pojištění odpovědnosti do limitu odpovědnosti dané varianty pojištění. Domácím mazlíčkem je pes nebo kočka ve věku 3 měsíce až 10 let, označený tetováním nebo čipem a splňující požadavky pro vstup do dané země. Limity pojistného plnění se vztahují na všechny pojistné události, všechna pojištěná zvířata a celou pojistnou dobu.
Můžu si pojistit domácího mazlíčka?
Pojištění domácích mazlíčků je součástí pouze varianty pojištění Komplex. Obsahuje pojištění veterinární péče 10 000 Kč a pojištění odpovědnosti do limitu 5 000 000 Kč.  Domácím mazlíčkem je pes nebo kočka ve věku 3 měsíce až 10 let označený tetováním nebo čipem.
 
Na jak dlouho lze sjednat pojištění?
Pojištění lze sjednat na pojistnou dobu 1 den až 364 dní.
Nabízíte připojištění rizikových sportů?
Ano, seznam rizikových sportů, které pojišťujeme naleznete přímo v pojistných podmínkách.
Platí zdravotní pojištění cizinců i na území Schengenského prostoru?
Zdravotní pojištění cizinců platí na území Schengenského prostoru. Mimo území ČR jste kryti pouze v režimu Nutné a neodkladné péče (i v případě, že máte zakoupenou variantu Komplexní péče). Délka jednotlivého pobytu mimo území ČR u Komplexního zdravotního pojištění však nesmí přesáhnout 30 dní.
Pokrývá pojištění i těhotenství?
Cestovní pojištění kryje komplikace v těhotenství do 26. týdne včetně. Komplikace v pozdějším týdnu nebo při rizikovém těhotenství spadají spolu s porodem do výluk z pojištění.
Pokrývá pojištění odpovědnosti i škodu, k níž došlo při práci?
Ne, pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje pouze škodu způsobenou v rámci běžného občanského života. Ani připojištění Manuální práce nekryje odpovědnost za škodu způsobenou výkonem práce, toto připojištění rozšiřuje pouze platnost léčebných výloh.
Potřebuji do zahraničí kartičku pojištěnce?
Kartička Evropského průkazu pojištěnce (EHIC – European health insurance card), v České republice známa jako "průkaz pojištěnce", Vás chrání i při zahraničních cestách v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Některá zdravotnická zařízení v zahraničí Vás mohou ošetřit na základě předložení této kartičky. Je na zdravotnickém zařízení, zda bude při ošetření akceptovat cestovní pojištění či Evropský průkaz pojištence.
Proč byla moje událost zamítnutá?
Obecně existuje několik možností:
•    při šetření události jsme dospěli k závěru, že Váš nárok je v rozporu s pojistnými podmínkami nebo je přímo ve výlukách z pojištění,
•    nebyly nám z Vaší strany doloženy potřebné dokumenty, a tedy jsme neměli jinou možnost, než nárok zamítnout.
Přesný důvod zamítnutí nároku je vždy uveden v dopise "Sdělení o ukončení šetření škodní události". 
Proč po mě požadujete výpis ze zdravotní dokumentace od mého praktického lékaře?
Dokumentaci máme právo požadovat pro posouzení Vašeho zdravotního stavu a posouzení likvidity Vašeho případu. Veškeré poskytnuté informace jsou u nás v bezpečí a s nikým je nikdy nesdílíme. 
Proč potřebuji doklad o vycestování?
Tento doklad prokazuje, že jste před vycestováním pobývali na území ČR v případě, že máte sjednáno pojištění s opakovanými výjezdy, které jsou podmíněné maximální délkou pobytu v zahraničí 90 dní. Je tedy nutné doložit dokument, na základě kterého ověříme, že k události došlo v době platnosti pojištění. Doklad musí být z území ČR. Takovým dokladem může být například letenka nebo platba kartou.
Splňují obě varianty zdravotního pojištění podmínky pro udělení víza do ČR?
Ano, naše zdravotní pojištění cizinců splňuje podmínky pro povolení k pobytu na území České republiky.
V jakém jazyce dostanu smlouvu o pojištění?
Smlouvu zasíláme v českém a anglickém jazyce.
V jakém jazyce dostanu smlouvu o pojištění?
Smlouvu zasíláme po sjednání pojištění v českém jazyce.
V jakých zemích pojištění platí?
Pojištění je možné sjednat buď pouze pro územní rozsah ČR, nebo pro územní rozsah evropských států včetně ČR s výjimkou Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka.
V zahraničí došlo k pojistné události, jak jí můžu nahlásit?
Pokud potřebujete asistenci, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 272 099 911. Pokud se jedná o zpětný nárok (částku jste uhradili a žádáte její proplacení) využijte pro nahlášení škodní události webový on-line portál Saxana a postupujte podle instrukcí. 
Vztahuje se cestovní pojištění i na území České republiky?
Cestovní pojištění se nevztahuje na události vzniklé na území ČR, mimo zrušení/zpoždění letu (při cestě do zahraničí) a nebo pokud se jedná o připojištění, která mohou platit již na území ČR jako je Autoasistence nebo Storno cesty. 
Vztahuje se cestovní pojištění na území České republiky?
Ano, výjma léčebných výloh, které jsou kryté z veřejného zdravotního systému pojištění. 
Vztahuje se odpovědnost za způsobenou škodu i na zapůjčené vozidlo?
Vypůjčené věci spadají do výluk z pojištění, stejně jako škody způsobené řízením a provozem motorového vozidla. Pojištění odpovědnosti se tedy na tyto situace nevztahuje.
Vztahuje se pojištění i na těhotenství a porod?
Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče pokrývá pouze komplikace do 18. týdne včetně. Komplikace po 18. týdnu těhotenství, porod, komplikace rizikového těhotenství i šestinedělí nejsou v pojištění zahrnuty.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců 

  • ve variantě Standard zahrnuje péči v těhotenství po 3měsíční čekací době ode dne začátku pojistné doby a porod po uplynutí 8měsíční čekací doby ode dne začátku pojištění.
  • ve variantě Matka zahrnuje péči v těhotenství i porod bez čekacích dob, přičemž je součástí i případná další poporodní zdravotní péče o novorozence. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče.
Vztahuje se Pojištění technické asistence vozidla na vybití baterie?
Pokud nastane škodní událost, kontaktujte asistenční službu telefonicky na +420 272 099 962. Při oznámení škodní události budeme potřebovat následující informace:
•    Vaše jméno a příjmení;
•    registrační značku vozidla;
•    místo, kde se vozidlo nachází;
•    kontaktní telefonní číslo;
•    stručný popis škodní události;
•    další informace, o které pracovníci pojistitele požádají a které se škodní událostí souvisejí.

V případě škodní události je vždy třeba neprodleně volat asistenční službu.
Vztahuje se Pojištění technické asistence vozidla na ztrátu nebo zabouchnutí klíčů?
Ano, toto riziko je v pojištění kryto. Rovněž je kryto i odcizení klíčů.
Vztahuje se pojištění zavazadel i na leteckou přepravu?
Máte-li sjednáno připojištění "Cestování letadlem" jsou zahrnuté i ztráty, poškození nebo zničení zavazadel svěřených dopravci – do limitu pojištění zavazadel.
Vztahují se limity na jednu pojištěnou osobu nebo všechy pojištěné osoby?
Limity pojistného plnění představují horní hranici pojistného plnění, které poskytneme za jednoho pojištěného na celou pojistnou dobu.
Vztahují se limity na jednu pojištěnou osobu nebo všechy pojištěné osoby?
Limity pojistného plnění představují horní hranici pojistného plnění, které poskytneme následovně:
•    za jednoho pojištěného na celé pojistné období v případě cestovního pojištění s opakovanými výjezdy, nebo 
•    za všechny pojištěné na celé pojistné období u rodinného cestovního pojištění s opakovanými výjezdy.
Vztahují se limity pojištění na jednu nebo všehny pojištěné osoby?
Horní limit pojistného plnění se vztahuje na všechny pojistné události, ke kterým došlo v průběhu pojistné doby. Zároveň může být horní limit pojistného plnění limit na jednu pojistnou událost, resp. na jednu službu a pojistnou událost.
Za jak dlouho dostanu proplacené vzniklé nároky?
Legislativa České republiky nám stanovuje lhůtu 90 dnů na vyřízení události od jejího nahlášení. Vše se ale snažíme vyřídit co nejrychleji po obdržení všech potřebných dokladů. Pokud nemáme kompletní doklady, prodlužuje se tím doba řešení události. Do 15 dnů od ukončení události máme povinnost Vám odeslat pojistné plnění, vyplynulo-li z řešení události, že na jeho vyplacení vznikl nárok.
Zahrnuje cestovní pojištění i zásah horské služby a přepravu vrtulníkem?
Pokud je ohroženo zdraví nebo život pojištěného, pokrývá cestovní pojištění i záchranné a vyprošťovací práce a nezbytnou přepravu vrtulníkem k ošetření v zahraničí a to až do limitu léčebných výloh.
Zahrnuje zóna Evropa i Velkou Británii?
Ano, zóna Evropa zahrnuje všechny státy, které patří pod územní oblast Evropy a dále také Izrael, Turecko, Tunisko, Gruzii, Kanárské ostrovy, Egypt, Maroko.